CH.ZOLOTO PARTII MASAKO HO

                                                         

                                                        

                                                        

                                                         

                                                         

                                   CH. KAGA NO YUUTA GO SAPPORO KAGASOU X J.CH. HAKONE IDZU TAIRA