YULIKA MEYT OT POLYANSKIKH

                                                   

                                                   

                                                     

                                                                                                                                                                                                

                                                  CH. HANDZIMEMESITE ZHOBEN X CH. AKAI HANA AKI

                                                               ROTULES  0/0 / DYSPLASIE HANCHES B/B