SHINKA -NO-AKIA GO SHUN'YOU KENSHA

                                                                  

                                                                  

                                                                  

                                                                  

                                                                    

                                   FUKUMARU GO SHUN YOU'KENSHA X AKIA GO SHUN YOU'KENSHA

                                                                  LUXATION ROTULES négatif