SHINKA -NO-AKIA GO SHUN'YOU KENSHA

                                                                  

                                                                  

                                                                   

                                                                    

                                                                                                                                       

                                                     FUKUMARU GO SHUN YOU'KENSHA X AKIA GO SHUN YOU'KENSHA

                                                                           LUXATION ROTULES 0/0 / DYSPLASIE HANCHES A/B