BIDZO HANAKO FROM BLACK LAGUNA

                                                                 

                                                                 

                                                                

                                                      RUGIOROCHOUWA GO X CH.AKANE NOKOI SHUN'YOU KENSHA